impressie van een windmolen met 135 meter ashoogte afgezet tegen de Martinitoren

  Windenergie Filminfo

 

 

 

Welkom op de site van Tegenwind N33

 

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Momenteel draait het windpark alweer een aantal jaren. Veel mensen ervaren overlast van de windturbines en we zijn daarom nog steeds actief op het gebied van de overlast. Meldingen hierover kunt u mailen naar overlastwindparkn33@drcmeeden.nl.

De website is verder niet meer actueel en zal over enige tijd onderhanden worden genomen.

Jouw laatste kans om een zienswijze over Windpark N33 in te dienen!
Windpark N33 is sinds vorig jaar in bedrijf, maar eigenlijk mag het op dit moment helemaal niet draaien. De verlichting van het windpark voldoet namelijk niet aan de eisen van de overheid. In plaats van de verlichting aan te passen, wil de overheid haar eigen regels herschrijven. Dat kan gelukkig niet zomaar. De overheid is verplicht om via zienswijzen eerst naar haar bevolking te luisteren. Dit is onze laatste kans om de overheid te laten zien dat zij er voor haar volk moet zijn,
en niet voor de grote energiemaatschappijen.

Zie ook voor meer informatie over de partiele herziening:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-n33


Windpark N33 wordt vooral gebruikt als voorbeeld hoe het niet moet, zowel bij de overheid als in de energiebranche. Er is volledig over de bevolking heen gewalst, met alle gevolgen van dien; geluidsoverlast, zorgen om luchtverontreiniging, hinder door verlichting. Wij willen dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt om dit recht te zetten, zoals het weghalen van een gedeelte van de turbines of het ’s nachts stilzetten om degenen die er last van hebben ook weer een fijne nachtrust te gunnen. Tijden veranderen en de overheid komt er steeds minder vaak mee weg om over haar bevolking heen te lopen. Laten we de inspraak die we nu krijgen gebruiken om onze mening nogmaals te verkondigen zodat men deze keer wel naar ons luistert.


Iedereen, dus niet alleen de mensen die in de buurt van het park wonen, mag een zienswijze over het windpark indienen. In deze zienswijze mag je jouw mening geven over de hinderlijke verlichting, maar ook over geluidsoverlast, eventuele zorgen over je gezondheid door luchtverontreiniging of verontwaardiging over de manier waarop het park tot stand gekomen is. Heb jij last van het windpark? Dien dan een zienswijze in. Zie hieronder 2 voorbeelden.

Zienswijze kort     Zienswijze lang

Digitaal opsturen kan via: reactieformulier

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt partiële herziening rijksinpassingsplan windpark N33
Postbus 111, 9200 AC Drachten

 

27 maart 2021
Spannende week voor Tegenwind N33.


De komende week verwacht Tegenwind N33 de uitslag van haar herzieningsverzoek bij de Raad van State inzake de vergunningverlening van windpark N33. De zitting was op 17 februari 2021 en de door de Raad van State aangegeven termijn van de uitspraak bedraagt 6 weken dus de uitspraak wordt verwacht op 31 maart 2021.


Tegenwind N33 is van mening dat de totstandkoming van het windpark niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat de gevolgen van de plaatsing in het dichtbevolkte gebied rond de N33 niet goed zijn onderzocht.
Bovendien zo stelt Tegenwind N33 is in strijd gehandeld met internationale verdragen en Europese regelgeving.


De grote hoeveelheid klachten van overlast en gezondheidsproblemen van omwonenden in de wijde omgeving van het windpark baart Tegenwind N33 grote zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek naar laagfrequent geluid van de gezamenlijk betrokken gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt.


Het gegeven dat de, verontrustende, uitkomst van het onderzoek reeds voor de jaarwisseling bekend is en het gegeven dat door de initiatiefnemers en de bouwers van de turbines geen oplossing wordt geboden voor de overlast is voor Tegenwind N33 niet acceptabel. 


Tegenwind N33 is dan ook, samen met haar advocaat DOKK-advocaten, bezig met het voorbereiden van een handhavingsverzoek waarbij in eerste instantie zal worden geëist dat de turbines in de nachtelijke uren worden stilgezet.
Tegenwind N33 zoekt hierbij aansluiting bij betrokken belangenbehartigers voor de omwonenden van het windpark zoals de dorpsadviesraden in het gebied waarvan de bewoners zijn getroffen door de gevolgen van het windpark N33. 


Door het ontbreken van een door de overheid ingesteld meldpunt voor overlast van het windpark N33, worden omwonenden die overlast ondervinden van het windpark N33, gevraagd de overlast te melden bij het meldpunt van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Mail adres: overlastwindparkn33@drcmeeden.nl.


Tegenwind N33 is ervan overtuigd dat zij de stilstand van de turbines in de nachtelijke uren zal kunnen afdwingen bij de rechter.


Stichting Platform TegenwindN33

 

PLANSCHADE

BELANGRIJK! Voor iedereen in het gebied van windparkN33!
Advocatenkantoor DOKK geeft informatie over planschade regeling OOK VOOR WINDPARKN33! Meldt u aan via de contactgegevens op hun website voor een intake (men heeft ook een kantoor in Groningen).

KLIK HIER! 

 

NAAR AANLEIDING VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN EEN EXTRA PERSBERICHT

TegenwindN33 heeft met verbijstering kennis genomen van de arrestatie van drie personen die in verband worden gebracht met illegale acties rondom de nieuw te bouwen windparken in Groningen en Drenthe.
De stichting heeft reeds eerder afstand genomen van deze acties, ondanks haar begrip voor de gevoelens van onmacht en woede die leven bij de omwonenden.Vooralsnog zullen wij de uitkomst van het politieonderzoek moeten afwachten. Zoals in de media duidelijk is geworden, is dit nog niet afgesloten.Tot dat moment geldt voor ons dat in dit land iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.


We zullen ondanks de nare gebeurtenissen van deze week doorgaan met ons verzet tegen de komst van de turbines bij Veendam, op de manier zoals wij dat tot nu toe altijd hebben gedaan: via de weg van de openbare rechtsorde. De stichting heeft onlangs het besluit genomen om, na de ongunstige uitspraak van de raad van State ten aanzien van windparkN33, een serieus onderzoek te starten over de gang naar het Europese hof van Justitie. Zij zal daarbij de samenwerking zoeken met meerdere anti-windmolengroeperingen in het land.Daarnaast houden wij de mogelijkheid open om een herzieningsverzoek in te dienen bij de RvS. Wij willen geen valse verwachtingen wekken bij omwonenden omdat de kans van slagen beperkt is. Toch hebben wij deze beslissingen genomen vanuit het standpunt dat we dit verplicht zijn aan onze achterban en aan onszelf. Er is de inwoners van Groningen en Drenthe op een dramatische manier onrecht aangedaan en wij zien het als onze taak om dit tot op het hoogste niveau aan de kaak te stellen.

Namens de stichting Platform TegenwindN33

Mevr. L. Zondag, voorzitter

 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE: WINDPARK N33 GAAT DOOR!!! HIERONDER ONS PERSBERICHT

Persbericht, 29 mei 2019

Uitspraak RvS inzake windparkN33


Vandaag heeft de raad van State uitspraak gedaan inzake windpark N 33.Een uitspraak die voor stichting Platform Tegenwind N33 desastreus heeft uitgepakt.Het plan kan zonder aanpassingen worden uitgevoerd. Het meest bizarre aan de uitsprak is dat de stichting in het gelijk gesteld is daar waar het gaat om het begrip sfeerwoningen: een heel belangrijk en cruciaal onderdeel in ons bezwaar. Ondanks dit gelijk geeft de Raad van State de initiatiefnemers het voordeel van de twijfel en neemt het door hun te laat ingeleverde en onvolledige rapport, zonder het inhoudelijk te beoordelen, ter informatie aan. Dit staat in schrille tegenspraak tot de bewering van de Raad van State dat men vastbesloten was om te komen tot een   “kwalitatief hoogwaardige uitspraak.” 


Geen goede toetsing mogelijk


Stichting Platform TegenwindN33 ziet hiermee wederom dat gelijk hebben in Nederland iets geheel anders is dan gelijk krijgen. TegenwindN33 moet constateren dat ook de hoogste rechtbank van ons land niet in staat is geweest een principiële uitspraak te doen over het diffuse en op zijn minst onbehoorlijke bestuurlijke proces dat is vooraf gegaan aan de tot standkoming van dit windpark. Tot op het niveau van de Tweede Kamer is iedereen het er over eens: nooit meer zulke toestanden als in Groningen bij de planning van wind op land.Rechtvaardig zou zijn geweest dat de verantwoordelijke bestuurders pas op de plaats hadden gemaakt, het besluitvormingsproces gedeeltelijk opnieuw tegen het licht was gehouden en inwoners de hen toekomende inspraak hadden gekregen.Nu echter heeft de toetsing plaats gevonden op onvolledig getoetste rapportages door de initiatiefnemers en is de stichting een belangrijk moment van inspraak onthouden. Dit alles zeer vermoedelijk omdat de druk van de subsidieverstrekker RVO te groot werd. De onafhankelijke rol van de raad van State is hierdoor in een bedenkelijk daglicht komen te staan.

 
Bedenkelijke rol van overheid

EZ en RVO hebben hun duim op de schaal van vrouwe Justitia gelegd en er zo mede voor gezorgd dat de plannen door konden gaan.Bewoners wordt het zo moeilijk mogelijk gemaakt verzet te voeren, gemeenten worden buiten spel gezet , daarentegen krijgen ontwikkelaars alle ruimte en nu dus ook zelfs het voordeel van de twijfel bij de RvS.


Windpark is gedrocht

De energietransitie waar dit park deel van uitmaakt, is niet gediend met uitspraken zoals vandaag door de RvS gedaan. De ondermijnt het draagvlak voor windenergie en zet aan tot burgerlijke ongehoorzaamheid.Daarnaast wordt het vertrouwen van de burger in de onafhankelijkheid van de hoogste rechtbank in ons land ondermijnt.Van 1 ding is de stichting vast overtuigd: dit windpark is een gedrocht dat er nooit had mogen komen en de uitspraak van de RvS van vandaag bevestigt dit standpunt.De stichting denkt na over verdere stappen om de belangen van haar achterban zo optimaal mogelijk te blijven behartigen. Welke stappen dat zijn, zal afhangen van de ondersteuning die wij zowel op het juridische als op het financiële vlak kunnen organiseren.

BINNENKORT UITSPRAAK RAAD VAN STATE

Op woensdag 29 mei 2019 zal de Raad van State uitspraak doen over de realisatie van het windpark N33, klik hier voor meer informatie.

 

ZITTING RAAD VAN STATE

Het is zover! Op 28, 29 en 30 januari vinden er zittingen plaats inzake fase 1 en fase 2 bij de Raad van State. Zie onderstaand bericht hoe u daar bij kunt zijn:

Bericht van Tegenwind Veenkolonien:

Zie ook bijgaande link voor meer toelichting op dit bericht!

 

OPEN BRIEF AAN NYNKE HOMAN

De stichting TegenwindN33 is opgericht in 2010. 
Dat zijn nu ruim 8 jaar van keihard werken tegen de komst van windpark N33.
8 jaar actievoeren gaat niemand in de koude kleren zitten.
Voor de bestuursleden van de stichting betekent het vaak 24/7 allert zijn, alle informatie bijhouden, plannen maken en overleg voeren.
Wij voerden daarnaast ook acties, van grappig (lolly’s uitdelen langs de snelweg) tot heel serieus (bezetting dorpshuis Meeden).
De compilatie in de uitzending van RTVnoord op maandag, 16 juli jl , liet er een deel van zien.
Dat u deze inspanningen om tot een dialoog te komen achteloos aan de kant schuift, maakt ons razend!
Uw optreden in de studio van RTVnoord was ronduit beschamend. 
Uw uitspraken waren volkomen van alle realiteit gespeend.
De inhoud soms een klinklare leugen.
In welk land leven wij als dit het niveau van onze gedeputeerden is?
Bent u soms vergeten dat u de inwoners van meeden voordat u gedeputeerde werd, beloofde dat windturbines minstens 2 kilometer van hun huizen af zouden komen?
Bent u soms vergeten dat u het was die minster Kamp carte blanche gaf voor de meest ongelukkige opstelling van windparkN33?
Hoe durft u voor te stellen dat een betere inpassing nog bespreekbaar zou zijn.
Dat mensen nog een keer hun hand moeten komen ophouden bij u voor een schamele tegemoetkoming in hun eigen ondergang?
Is dit gebied niet genoeg getergd?
Wonen op 2 gasvelden en dus met aardbevingen, met een gasbuffer voor het huis waar binnenkort ook nog waterstof onder de grond gaat, met een zoutwinning naast de deur waar 400.000.000 liter diesel ergens onder de grond zweeft in een gatenkaas van cavernes, en een stikstoffabriek die uitgebreid wordt tot het veelvoudige van huidige capaciteit, ingebed in een kleine 50 hectare aan zonnepanelenvelden, ondergrondse gasleidingen en een hoogspanningsnetwerk, daar mag ook nog een windpark komen met 34 windturbines van 200 meter.
En wij moeten dat gewoon allemaal maar accepteren omdat u dat de normaalste zaak van de wereld vindt?
U die in de uiterst comfortabele positie verkeerd omdat u zich in de rug gedekt voelt door uw partij en een slappe coalitie. U kunt gemakkelijk de moraalridder uithangen en uw onderbuikgevoel over een geheel groene wereld als de enige waarheid verkondigen. Elk tegengeluid smoort u in uw antwoord dat “we het besloten hebben en dat het moet omdat met 2% zekerheid het deze week 40 graden wordt”.
Er moet zelfs nog een tandje bij. Hoe krijgt een mens het uit zijn strot. 
Maar goed, u bent verloren voor de redelijk denkende helft van de mensheid, dat kunnen we nu wel stellen.
Onze stichting zal doorvechten, bovengronds, met alle middelen om dit park tegen te houden. U kunt wel roepen dat u zich geen zorgen maakt,maar dat lijkt ons niet verstandig. Kijk vast maar eens uit naar een andere betrekking met de nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht. Er is vast nog wel een leuk plekje als vrijwilliger bij een moestuinprojectje ergens in de stad Groningen.

Namens stichting TegenwindN33,
Mevrouw L. Zondag, voorzitter

PERSBERICHT

Nijpels weert de hem onwelgevallige deskundigheid van overlegtafel

Klimaatakkoord

De deskundigheid van NederWind is niet welkom aan de overlegtafel van Ed Nijpels voor het Klimaatakkoord. Namens dertig organisaties heeft Nederwind zich aangemeld bij deze overlegtafel met een plan om alle windmolenplannen te verhuizen van land naar zee. Volgens de analyses van NederWind levert dit plan ofwel 2 miljard euro besparing op ofwel een extra GRATIS CO2-reductie van 3 Megaton. (Zie hier de analyse van Nederwind).

Ed Nijpels

In opdracht van Minister Wiebes (VVD) leidt Ed Nijpels (ook VVD) het klimaatakkoord, maar is tegelijkertijd bestuurslid van VNO-NCW. In die laatste rol dient hij de belangen van o.a. de energiebedrijven. “De huidige oversubsidiëring van wind op land is een goudmijn voor de energiebedrijven,” zegt Kees Pieters van NederWind. “Als lobbyist zal Nijpels dit in stand willen houden. Het is de burger die de overwinsten betaalt.”

Onevenwichtig

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij een evenwichtige samenstelling van de overlegtafels wil met partijen, die enerzijds CO2-reductie inbrengen en anderzijds draagvlak vergroten. “De milieubeweging is echter oververtegenwoordigd, evenals de subsidie-lobby”, aldus Pieters, “terwijl ons plan goed is voor ruim 5 procent van de ambitie van het regeerakkoord, GRATIS. Tevens verhoogt onze oplossing het draagvlak voor de energietransitie. Helaas is dit Klimaatoverleg geen democratisch, maar een lobbycratisch proces.”

Ruimte genoeg op de Noordzee

Het onderzoek “Wind op zee in relatie tot Wind op Land” van NederWind toont aan dat de reeds aangewezen gebieden voor windenergie op de Noordzee groot genoeg zijn om alle windmolenplannen op land te vervangen en daarna nog ruimte bieden voor vier maal de ambitie voor Wind op zee van het regeerakkoord.

NederWind zou optreden bij het Klimaatoverleg namens de volgende organisaties:

NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie), landelijk  

SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk), Moerdijk, Noord-Brabant 

Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht 

Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe 

Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht 

Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland 

Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslân 

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen, Noord-Holland 

Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 

Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe 

Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen 

Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland 

Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe  

Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland 

Stichting Windmolenklachten, landelijk 

Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland 

Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen 

Bewonersgroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, omgeving en stad Utrecht   

Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe 

Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe 

Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht 

3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 

Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant 

Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe

Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen 

Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland 

Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant 

Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland 

Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland 

Zon voor Wind, Emmen, Drenthe

Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen 

WINDPARK DRENTSE MONDEN GAAT DOOR!!!

In de Drentse Veenkolonien is de beslissing gevallen, want de Raad van State heeft besloten dat het park kan worden gebouwd, zie de volgende berichtgeving, klik op de links hieronder:

Definitief 45 windmolens in Veenkolonien

Veenkolonien krijgt definitief groot windpark

Initiatiefnemer windpark Veenkolonien: We gaan nu niet juichen

Tegenstanders windmolens: Vertraging en hardere acties

Windmolenpark veenkolonien mag definitief doorgaan (NOS)

PERSBERICHT 1

Persbericht van Tegenwind Veenkolonien aangaande het persbericht van de borgingscommissie (Nijpels) dd. 13-2-2018, zie

http://www.tegenwindveenkolonien.nl/PERSBERICHT/persbericht.html

PERSBERICHT 2

Reactie op hetzelfde persbericht door TegenwindN33:

Tegenwind N33 vindt dat Nijpels met zijn laatste uitlatingen in het recente persbericht van zijn zgn. borgingscommissie (13-2-2018) het democratisch klimaat in Nederland verziekt. In Groningen hebben wij te maken met van boven af opgelegd energiebeleid van EZ, zoals hij dat propageert met als hoofdbestanddeel een dwangmatige windmolenobsessie, waarbij met doorzettingsmacht-wetgeving zoals de CHW en de RCR de gemeenten en de burgers buiten spel zijn gezet. Zoals professor Koers in 2016 op een symposium vaststelde : “De vijand van de democratie is Den Haag”.

Met deze wetgeving is ook de rechterlijke macht de mogelijkheid ontnomen het juridisch verzet tegen bv de windmolenparken tgv dit energiebeleid effectief te honoreren. Het energiebeleid van EZ is volkomen mislukt en hangt aan elkaar aan miscommunicatie en desinformatie, om te verhullen dat men op landelijk niveau (EZ, SER) de verkeerde keuzes heeft gemaakt bij het stellen van de

energiedoelen.

Iedereen weet dat windenergie op land geen goede keuze is, omdat windmolens niet uit kunnen en omdat daarmee de energiedoelstellingen niet bereikt kunnen worden. In plaats van deze keuze te corrigeren wil Nijpels er nog een schepje bovenop te doen door het toepassen van extra dwangmiddelen die thuishoren in een dictatuur. Als Tegenwind N33 nemen we daar krachtig stelling tegen. Het optreden van Nijpels is slecht voor het draagvlak onder de energietransitie en heel slecht voor onze democratie. Wij roepen alle democratische krachten op om onze democratie te verdedigen tegen figuren als Nijpels en met ons op te komen voor een democratische energiepolitiek.

BRANDBRIEF NAAR DE OVERHEID

Zoals u wellicht in de diverse media heeft kunnen lezen, zijn er weer acties gevoerd en dat laat niet iedereen onbetuigd. Wij hebben een reactie geplaatst op Facebook, welke wij hieronder ook tonen:

Overheid, Help Ons Ons

Gebied Te Helpen!!

 

Beste supporters van Tegenwind N33,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen (ten aanzien van de acties uit het veld ) hebben wij gemeend onderstaande “brandbrief” te moeten verzenden naar alle Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en de pers.

Geachte volksvertegenwoordiger,

Ik stuur u namens Stichting Platform TegenwindN33 onderstaande nieuwsbericht

Klik hier

Zoals u uit dit artikel kunt opmaken neemt de spanning in ons gebied, planologisch bekend als windparkN33 toe.

Deze spanning is een rechtstreeks gevolg van het verzet tegen het windpark, hier langs de N33 in Groningen.

Reeds in 2015 stuurde onze stichting, die de belangen behartigt van de tegenstanders van het windpark, een brandbrief aan de toenmalige minister Kamp omdat wij vreesden voor escalaties. Er hebben zich daarna inderdaad ernstige incidenten voorgedaan, die gelinkt kunnen worden aan de komst van het windpark: brand, mishandeling, verhinderen van oogstwerkzaamheden.

Ook nu laten woedende burgers uit ons gebied (en ook uit Drenthe) weer van zich horen. Op de A7 bij Moerdijk werden onlangs actievoerders van de snelweg gehaald, waar zij een spandoek opgehangen hadden met de tekst: windparken in Groningen en Drenthe zijn het werk van groene fascisten. Er zijn brieven verspreid, oa. bij bedrijven en financiele instellingen, waarin hen een fout groen keurmerk in het vooruitzicht wordt gesteld.

Het eerste foute groene keurmerk is inmiddels opgehangen in het dorp Meeden, ( provincie Groningen) waar het verzet tegen het windpark N33 heeft geleid tot een complete scheuring in de gemeenschap.

Zoals u op de foto in het bericht kunt zien voeren de tegenstanders hun acties op het scherpst van de snede.

Van het grootste belang is dat een deel van de bewoners, maar nu ook van de media deze actie in het juiste perspectief weet te plaatsen. Zij realiseren zich de wanhoop die de plaatsing van een megawindturbinepark in een door aardbevingen geteisterd gebied met zich meebrengt. Onder de grond de dreiging van een aardbeving tot een max. van 5 op de schaal van Richter, boven de grond de dreiging van 35 windturnbines van 200 meter hoog. Onze inwoners leiden onder dubbele aantasting van hun woon -en leefomgeving en hun gezondheid.

Wij vragen u daarom dringend om deze keer verdere escalatie wel te voorkomen door met ons in gesprek te gaan over een oplossing: geen windturbinepark, maar wel duurzame energie, op een manier die alle Groningers recht doet.

U bent politiek verantwoordelijk, neemt u die verantwoordelijkheid serieus en laat ons niet ( verder) zakken.

Help ons ons gebied te helpen.

Wij zijn ten einde raad.

Stichting Platform TegenwindN33

 

RAAD VAN STATE

De definitieve besluiten zijn ter inzage gelegd en te bekijken tussen 17 maart en 28 april. Tijdens die fase kan degene die een zienswijze heeft ingediend nog in beroep bij de Raad van State. Zie hier de besluiten. Als u doorklikt naar de vervolgpagina en op de 'Nota van antwoorden' klikt, ziet u de reacties op de zienswijzen. Als u dit zo even globaal doorleest, dan merkt u  dat er eigenlijk geen zienswijzen gehonoreerd zijn om het plan daadwerkelijk aan te passen. Daarom gaan wij in beroep, omdat er geen rekening is en wordt gehouden in dit zogenaamd democratisch proces met de belangen van de burgers. Als u zelf in beroep gaat, hou er dan rekening mee dat er kosten kunnen worden berekend en dat het beroep voor 28 april binnen moet zijn. Het is daarna wel mogelijk om aanvullende stukken aan te leveren.

 

MANIFEST

Inmiddels heeft Smaling van de SP opnieuw een motie ingediend die kamerbreed is aangenomen, echter weet Kamp nog steeds van geen wijken! Des te meer een reden om Den Haag voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat het traject in zowel Drenthe als Groningen bepaald niet de schoonheidsprijs verdienen. Daarom is er een manifest opgesteld, welke is ondertekend door maar liefst 32! maatschappelijke organisaties! De inhoud van dit manifest kunt u hier downloaden.

Hoor hier meer over het manifest van onze voorzitter die is geïntervieuwd door RTV Noord.

Klik hier voor de allerlaatste info op Facebook.

JURIDISCH TRAJECT

Stichting Platform TegenwindN33 heeft in samenwerking met Storm Meeden en Tegenwind Veenkoloniën een succesvolle centrale informatieavond rond de stand van zaken met betrekking tot windpark N33 georganiseerd. Er kwamen ruim 150 mensen op af.

Voor het juridische traject zijn 2 formulieren voorhanden, een voor de opgave van uw deelname in het traject door middel van uw rechtsbijstandsverzekering of donatie, dat formulier kunt u hier downloaden of direct digitaal invullen.

Als wij namens u een zienswijze in mogen dienen, kunt u ons machtigen en het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Tevens vond die avond de primeur plaats van de presentatie van het zonnepark bij Meeden dat het windpark N33 zou kunnen vervangen door Stichting Innovatief Zonnepark Meeden, zie hier hoe Jan Hendriks uitlegt wat voor mooi plan dit is!

 

DEFINIEF BESLUIT EN JURIDISCH TRAJECT 


Zoals u uit de media hebt vernomen en op onze facebookpagina hebt kunnen lezen, is er een definitief besluit genomen over windpark N33 en het is niet mals, zoals u op onderstaande indicatieve kaart kunt zien..

Ondanks dat minister Kamp dit heeft besloten, blijven wij ons verzetten!

Via een flyer (klik hier), deze website, Facebook en alle andere mogelijkheden proberen wij samen met Storm Meeden uw medewerking te vragen voor het initatief om het gehele windpark tegen te houden, door het aangaan van een juridisch traject met ondersteuning van in deze problematiek gespecialiseerde advocaten. Wij werken alleen samen met het advocatenkantoor Dokk uit Amsterdam/Groningen.

Mochten we dit deels of geheel verliezen dan zullen we procederen voor een maximale planschade- regeling en compensatieregeling. Bedenk dat er al serieuze alternatieven zijn aangedragen die dit windpark gewoon overbodig maken. Uw huis is nu al minder waard geworden, vanwege enkel het voornemen van het plaatsen van het windpark. Tevens is het nu al veel lastiger verkoopbaar.

Hebben we het nog niet eens over de onder druk  staande woon- en leefomstandigheden. Actie is dus geboden en daarbij zullen we juridische bijstand nodig hebben.

Omdat juridische bijstand niet gratis is willen we het als volgt aanpakken:

De eerste stap is een lijst maken van mensen die zich willen aansluiten bij het juridische traject. Om tot juridische stappen te kunnen komen is het noodzakelijk dat we met een zo groot mogelijke groep dit traject in gaan. Samen staan we sterk!!!

Iedereen die mee wil doen vult vrijblijvend(!) het formulier in. Vraag tevens aan uw verzekering om juridische bijstand door middel van dit verzoek

We willen graag uw gegevens, zodat we met u contact kunnen opnemen als het tijd is om vervolgstappen te zetten. Eén van de vragen is of u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering. Het is namelijk mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekeringen hierin samenwerking zoeken. U kunt ook uw vakbondslidmaatschap inzetten. Bij vragen kunt u verwijzen naar de subsidieregeling m.b.t. het windpark n33: rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33.

 

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, geen vakbondslidmaatschap of bent u niet minvermogend, MELDT U DAN SCHRIFTELIJK OF PER EMAIL VOOR HULP BIJ UW GEMEENTE

U stuurt uw verzoek aan:

Gemeente Veendam – Postbus 20004 – 9640 PA Veendam of

Gemeente Menterwolde -  Postbus 2 - 9649 ZG Muntendam

Voor alle vormen geldt; vul het inschrijfformulier in (ook als u bij uw gemeente een verzoek gaat indienen, u kunt dit bij vraag 17 aangeven met verzoek gemeente)

Op deze manier weten wij op hoeveel steun wij kunnen rekenen.

We ontvangen de handgeschreven ingevulde formulieren graag zo spoedig mogelijk retour. Er is enige haast bij. Deze lijsten zullen wij doorgeven aan ons advocatenkantoor. Let wel: Wij zullen nooit ongeoorloofd gebruik maken van uw gegevens, uitsluitend na uw toestemming gaan we gezamenlijk actie ondernemen.

U kunt ook bijgaande vragenlijst downloaden, invullen en mailen naar TegenwindN33 (In Meeden proberen we deze vragenlijst huis-aan-huis op te halen).

Veel gestelde vragen: Klik hier

 

 

De recent opgerichte Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) komt op voor de belangen van omwonenden windturbines.
De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met plannen voor windturbines en windparken in hun omgeving. Niet omdat de NLVOW per definitie tegen windenergie is – wèl om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken. Meer informatie op de website http://nlvow.nl/

 

De prijs van de wind is te hoog

We hebben met z'n allen een lijvig manifest geschreven waarin alle argumenten tegen windenergie uitvoerig worden beschreven. Alle Tweede Kamerleden en Gemeenteraadsleden proberen we daarmee met FEITEN te overtuigen dat windenergie op land een slecht plan is.
Bent u geïnteresseerd in het volledige manuscript? Maak dan €4,95 + € 2,50 (verzendkosten) over op rekening NL45 RABO 0106696432  t.n.v.  “Stichting  Platform  Tegenwind  N33”  te  Meeden met vermelding van uw naam en uw adres. U krijgt het dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Een voorproefje download u hier.


Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving
Momenteel zijn diverse plannen voor windturbineparken aangemeld waarop de Rijks Coördinatie Regeling kan worden toegepast. Deze plannen zijn ontwikkeld zonder overleg met inwoners, organisaties, bedrijven en lokale politiek. Tegenwind Veenkoloniën, het samenwerkingsverband tussen Tegenwind N33, Platform Storm, Tegenwind  Hunzedal en WindNee, doet een dringend beroep op u om uw stem te laten horen.

- Er is geen draagvlak voor windturbineparken onder de inwoners.
- Er wordt in de m.e.r. geen medisch onderzoek verricht naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid. Hierbij gaat het o.a. om
   laagfrequent   geluid, slagschaduw en geluidsoverlast.  
   Gesprekken en interviews met ervaringsdeskundigen en medische wetenschappers wereldwijd, geven aan dat er diverse medische klachten
   kunnen ontstaan wanneer men woont binnen een straal van 2000 meter van een windturbine en zelfs op grotere afstand.
- De toeristische en recreatieve sector wordt zwaar getroffen bij plaatsing van windturbines.
- De kracht van het gebied; rust en ruimte, wordt tenietgedaan door de komst van windparken.
- De krimp wordt versterkt en we weten wat dat betekent.
- De waardedaling van de woningen is aanzienlijk. Woningen zijn als gevolg van de plannen nu al onverkoopbaar geworden en daarmee verdwijnt
   vaak ook een oudedagsvoorziening.

 Stichting Platform Tegenwind N33 is uitermate verontrust over het voornemen van KDE Energy en Blaaswind om 32 mega windmolens van 198 meter hoog langs de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde te plaatsen.

Wij zijn niet tegen windenergie! Maar wij vinden wel dat terdege rekening gehouden moet worden met de gezondheid en het woon- en leefklimaat van circa 20.000 burgers die wonen in de invloedssfeer van het beoogde windpark.

Ons belangrijkste strijdpunt is: houdt een minimumafstand van 2 KILOMETER aan van het windpark tot de huizen van de omwonenden.

Twee kilometer omdat onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat men binnen die norm overlast ervaart door het geluid van de windmolens. Vooral ’s avonds en ‘s nachts!

Wij rekenen op begrip voor ons standpunt. U kunt ons steunen in de strijd door een spandoek en/of stickers te bestellen, raamposters te downloaden of door te doneren.

Stichting Platform Tegenwind N33 is opgericht maart 2011. Het initiatief is genomen door de dorpsadviesraden van Meeden en Muntendam en betrokken inwoners van Muntendam, Meeden, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk en Zuidwending.

Groene energie is een goede zaak, maar we moeten er niet ziek van worden.

Bent u ook tegen de megawindmolens langs de N33? Stuur dan een mailtje met de tekst: "tegen plaatsen mega windmolens langs de N33" klik hier en als u ons daarbij financieel wilt steunen: klik hier

Site aangepast: 7-12-2023

 

klik hier voor het laatste nieuws gepubliceerd op Facebook

 

Steun het project 'Onderstroom', een documentaire over de komst van een windmolenpark, maar tevens de bedreiging van onze democratie.. Link

'Onfatsoenlijk bestuur' noemt een Groningse Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen het doordrukken van de windparken in de Veenkoloniën in een uitzending van 'De Monitor'. Zie via de link de uitzending van 5 oktober 2015 terug.

Uitzending 'De Monitor'

 

Wat doen windmolens met onze gezondheid, dit moet iedereen zien!

Zie film Electriciti Nightmares -klik hier

 

Film Wind Turbines Hungry Beast klik hier

 

 

 

 

 

 

NEE!!! TEGEN ERNSTIGE

OVERLAST, AANTASTING

LANDSCHAP EN NATUUR

DOOR PLAATSING MEGAWINDMOLENS

LANGS DE N33 !