impressie van een windmolen met 135 meter ashoogte afgezet tegen de Martinitoren

  Windenergie Filminfo

 

 

 

Welkom op de site van Tegenwind N33

 

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Zoals u wellicht in de diverse media heeft kunnen lezen, zijn er weer acties gevoerd en dat laat niet iedereen onbetuigd. Wij hebben een reactie geplaatst op Facebook, welke wij hieronder ook tonen:

Overheid, Help Ons Ons

Gebied Te Helpen!!

 

Beste supporters van Tegenwind N33,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen (ten aanzien van de acties uit het veld ) hebben wij gemeend onderstaande “brandbrief” te moeten verzenden naar alle Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en de pers.

Geachte volksvertegenwoordiger,

Ik stuur u namens Stichting Platform TegenwindN33 onderstaande nieuwsbericht

Klik hier

Zoals u uit dit artikel kunt opmaken neemt de spanning in ons gebied, planologisch bekend als windparkN33 toe.

Deze spanning is een rechtstreeks gevolg van het verzet tegen het windpark, hier langs de N33 in Groningen.

Reeds in 2015 stuurde onze stichting, die de belangen behartigt van de tegenstanders van het windpark, een brandbrief aan de toenmalige minister Kamp omdat wij vreesden voor escalaties. Er hebben zich daarna inderdaad ernstige incidenten voorgedaan, die gelinkt kunnen worden aan de komst van het windpark: brand, mishandeling, verhinderen van oogstwerkzaamheden.

Ook nu laten woedende burgers uit ons gebied (en ook uit Drenthe) weer van zich horen. Op de A7 bij Moerdijk werden onlangs actievoerders van de snelweg gehaald, waar zij een spandoek opgehangen hadden met de tekst: windparken in Groningen en Drenthe zijn het werk van groene fascisten. Er zijn brieven verspreid, oa. bij bedrijven en financiele instellingen, waarin hen een fout groen keurmerk in het vooruitzicht wordt gesteld.

Het eerste foute groene keurmerk is inmiddels opgehangen in het dorp Meeden, ( provincie Groningen) waar het verzet tegen het windpark N33 heeft geleid tot een complete scheuring in de gemeenschap.

Zoals u op de foto in het bericht kunt zien voeren de tegenstanders hun acties op het scherpst van de snede.

Van het grootste belang is dat een deel van de bewoners, maar nu ook van de media deze actie in het juiste perspectief weet te plaatsen. Zij realiseren zich de wanhoop die de plaatsing van een megawindturbinepark in een door aardbevingen geteisterd gebied met zich meebrengt. Onder de grond de dreiging van een aardbeving tot een max. van 5 op de schaal van Richter, boven de grond de dreiging van 35 windturnbines van 200 meter hoog. Onze inwoners leiden onder dubbele aantasting van hun woon -en leefomgeving en hun gezondheid.

Wij vragen u daarom dringend om deze keer verdere escalatie wel te voorkomen door met ons in gesprek te gaan over een oplossing: geen windturbinepark, maar wel duurzame energie, op een manier die alle Groningers recht doet.

U bent politiek verantwoordelijk, neemt u die verantwoordelijkheid serieus en laat ons niet ( verder) zakken.

Help ons ons gebied te helpen.

Wij zijn ten einde raad.

Stichting Platform TegenwindN33

 

RAAD VAN STATE

De definitieve besluiten zijn ter inzage gelegd en te bekijken tussen 17 maart en 28 april. Tijdens die fase kan degene die een zienswijze heeft ingediend nog in beroep bij de Raad van State. Zie hier de besluiten. Als u doorklikt naar de vervolgpagina en op de 'Nota van antwoorden' klikt, ziet u de reacties op de zienswijzen. Als u dit zo even globaal doorleest, dan merkt u  dat er eigenlijk geen zienswijzen gehonoreerd zijn om het plan daadwerkelijk aan te passen. Daarom gaan wij in beroep, omdat er geen rekening is en wordt gehouden in dit zogenaamd democratisch proces met de belangen van de burgers. Als u zelf in beroep gaat, hou er dan rekening mee dat er kosten kunnen worden berekend en dat het beroep voor 28 april binnen moet zijn. Het is daarna wel mogelijk om aanvullende stukken aan te leveren.

 

MANIFEST

Inmiddels heeft Smaling van de SP opnieuw een motie ingediend die kamerbreed is aangenomen, echter weet Kamp nog steeds van geen wijken! Des te meer een reden om Den Haag voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat het traject in zowel Drenthe als Groningen bepaald niet de schoonheidsprijs verdienen. Daarom is er een manifest opgesteld, welke is ondertekend door maar liefst 32! maatschappelijke organisaties! De inhoud van dit manifest kunt u hier downloaden.

Hoor hier meer over het manifest van onze voorzitter die is geïntervieuwd door RTV Noord.

Klik hier voor de allerlaatste info op Facebook.

JURIDISCH TRAJECT

Stichting Platform TegenwindN33 heeft in samenwerking met Storm Meeden en Tegenwind Veenkoloniën een succesvolle centrale informatieavond rond de stand van zaken met betrekking tot windpark N33 georganiseerd. Er kwamen ruim 150 mensen op af.

Voor het juridische traject zijn 2 formulieren voorhanden, een voor de opgave van uw deelname in het traject door middel van uw rechtsbijstandsverzekering of donatie, dat formulier kunt u hier downloaden of direct digitaal invullen.

Als wij namens u een zienswijze in mogen dienen, kunt u ons machtigen en het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Tevens vond die avond de primeur plaats van de presentatie van het zonnepark bij Meeden dat het windpark N33 zou kunnen vervangen door Stichting Innovatief Zonnepark Meeden, zie hier hoe Jan Hendriks uitlegt wat voor mooi plan dit is!

 

DEFINIEF BESLUIT EN JURIDISCH TRAJECT 


Zoals u uit de media hebt vernomen en op onze facebookpagina hebt kunnen lezen, is er een definitief besluit genomen over windpark N33 en het is niet mals, zoals u op onderstaande indicatieve kaart kunt zien..

Ondanks dat minister Kamp dit heeft besloten, blijven wij ons verzetten!

Via een flyer (klik hier), deze website, Facebook en alle andere mogelijkheden proberen wij samen met Storm Meeden uw medewerking te vragen voor het initatief om het gehele windpark tegen te houden, door het aangaan van een juridisch traject met ondersteuning van in deze problematiek gespecialiseerde advocaten. Wij werken alleen samen met het advocatenkantoor Dokk uit Amsterdam/Groningen.

Mochten we dit deels of geheel verliezen dan zullen we procederen voor een maximale planschade- regeling en compensatieregeling. Bedenk dat er al serieuze alternatieven zijn aangedragen die dit windpark gewoon overbodig maken. Uw huis is nu al minder waard geworden, vanwege enkel het voornemen van het plaatsen van het windpark. Tevens is het nu al veel lastiger verkoopbaar.

Hebben we het nog niet eens over de onder druk  staande woon- en leefomstandigheden. Actie is dus geboden en daarbij zullen we juridische bijstand nodig hebben.

Omdat juridische bijstand niet gratis is willen we het als volgt aanpakken:

De eerste stap is een lijst maken van mensen die zich willen aansluiten bij het juridische traject. Om tot juridische stappen te kunnen komen is het noodzakelijk dat we met een zo groot mogelijke groep dit traject in gaan. Samen staan we sterk!!!

Iedereen die mee wil doen vult vrijblijvend(!) het formulier in. Vraag tevens aan uw verzekering om juridische bijstand door middel van dit verzoek

We willen graag uw gegevens, zodat we met u contact kunnen opnemen als het tijd is om vervolgstappen te zetten. Eén van de vragen is of u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering. Het is namelijk mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekeringen hierin samenwerking zoeken. U kunt ook uw vakbondslidmaatschap inzetten. Bij vragen kunt u verwijzen naar de subsidieregeling m.b.t. het windpark n33: rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33.

 

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, geen vakbondslidmaatschap of bent u niet minvermogend, MELDT U DAN SCHRIFTELIJK OF PER EMAIL VOOR HULP BIJ UW GEMEENTE

U stuurt uw verzoek aan:

Gemeente Veendam – Postbus 20004 – 9640 PA Veendam of

Gemeente Menterwolde -  Postbus 2 - 9649 ZG Muntendam

Voor alle vormen geldt; vul het inschrijfformulier in (ook als u bij uw gemeente een verzoek gaat indienen, u kunt dit bij vraag 17 aangeven met verzoek gemeente)

Op deze manier weten wij op hoeveel steun wij kunnen rekenen.

We ontvangen de handgeschreven ingevulde formulieren graag zo spoedig mogelijk retour. Er is enige haast bij. Deze lijsten zullen wij doorgeven aan ons advocatenkantoor. Let wel: Wij zullen nooit ongeoorloofd gebruik maken van uw gegevens, uitsluitend na uw toestemming gaan we gezamenlijk actie ondernemen.

U kunt ook bijgaande vragenlijst downloaden, invullen en mailen naar TegenwindN33 (In Meeden proberen we deze vragenlijst huis-aan-huis op te halen).

Veel gestelde vragen: Klik hier

 

 

De recent opgerichte Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) komt op voor de belangen van omwonenden windturbines.
De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met plannen voor windturbines en windparken in hun omgeving. Niet omdat de NLVOW per definitie tegen windenergie is – wèl om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken. Meer informatie op de website http://nlvow.nl/

 

De prijs van de wind is te hoog

We hebben met z'n allen een lijvig manifest geschreven waarin alle argumenten tegen windenergie uitvoerig worden beschreven. Alle Tweede Kamerleden en Gemeenteraadsleden proberen we daarmee met FEITEN te overtuigen dat windenergie op land een slecht plan is.
Bent u geïnteresseerd in het volledige manuscript? Maak dan €4,95 + € 2,50 (verzendkosten) over op rekening NL45 RABO 0106696432  t.n.v.  “Stichting  Platform  Tegenwind  N33”  te  Meeden met vermelding van uw naam en uw adres. U krijgt het dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Een voorproefje download u hier.


Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving
Momenteel zijn diverse plannen voor windturbineparken aangemeld waarop de Rijks Coördinatie Regeling kan worden toegepast. Deze plannen zijn ontwikkeld zonder overleg met inwoners, organisaties, bedrijven en lokale politiek. Tegenwind Veenkoloniën, het samenwerkingsverband tussen Tegenwind N33, Platform Storm, Tegenwind  Hunzedal en WindNee, doet een dringend beroep op u om uw stem te laten horen.

- Er is geen draagvlak voor windturbineparken onder de inwoners.
- Er wordt in de m.e.r. geen medisch onderzoek verricht naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid. Hierbij gaat het o.a. om
   laagfrequent   geluid, slagschaduw en geluidsoverlast.  
   Gesprekken en interviews met ervaringsdeskundigen en medische wetenschappers wereldwijd, geven aan dat er diverse medische klachten
   kunnen ontstaan wanneer men woont binnen een straal van 2000 meter van een windturbine en zelfs op grotere afstand.
- De toeristische en recreatieve sector wordt zwaar getroffen bij plaatsing van windturbines.
- De kracht van het gebied; rust en ruimte, wordt tenietgedaan door de komst van windparken.
- De krimp wordt versterkt en we weten wat dat betekent.
- De waardedaling van de woningen is aanzienlijk. Woningen zijn als gevolg van de plannen nu al onverkoopbaar geworden en daarmee verdwijnt
   vaak ook een oudedagsvoorziening.

 Stichting Platform Tegenwind N33 is uitermate verontrust over het voornemen van KDE Energy en Blaaswind om 32 mega windmolens van 198 meter hoog langs de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde te plaatsen.

Wij zijn niet tegen windenergie! Maar wij vinden wel dat terdege rekening gehouden moet worden met de gezondheid en het woon- en leefklimaat van circa 20.000 burgers die wonen in de invloedssfeer van het beoogde windpark.

Ons belangrijkste strijdpunt is: houdt een minimumafstand van 2 KILOMETER aan van het windpark tot de huizen van de omwonenden.

Twee kilometer omdat onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat men binnen die norm overlast ervaart door het geluid van de windmolens. Vooral ’s avonds en ‘s nachts!

Wij rekenen op begrip voor ons standpunt. U kunt ons steunen in de strijd door een spandoek en/of stickers te bestellen, raamposters te downloaden of door te doneren.

Stichting Platform Tegenwind N33 is opgericht maart 2011. Het initiatief is genomen door de dorpsadviesraden van Meeden en Muntendam en betrokken inwoners van Muntendam, Meeden, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk en Zuidwending.

Groene energie is een goede zaak, maar we moeten er niet ziek van worden.

Bent u ook tegen de megawindmolens langs de N33? Stuur dan een mailtje met de tekst: "tegen plaatsen mega windmolens langs de N33" klik hier en als u ons daarbij financieel wilt steunen: klik hier

Site aangepast: 7-2-2018

 

klik hier voor het laatste nieuws gepubliceerd op Facebook

Link naar invulformulier juridisch traject

Download voorbeeldbrief verzoek rechtsbijstand

Link naar

machtigings-formulier

Veel gestelde vragen juridisch traject

Steun het project 'Onderstroom', een documentaire over de komst van een windmolenpark, maar tevens de bedreiging van onze democratie.. Link

'Onfatsoenlijk bestuur' noemt een Groningse Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen het doordrukken van de windparken in de Veenkoloniën in een uitzending van 'De Monitor'. Zie via de link de uitzending van 5 oktober 2015 terug.

Uitzending 'De Monitor'

 

Wat doen windmolens met onze gezondheid, dit moet iedereen zien!

Zie film Electriciti Nightmares -klik hier

 

Film Wind Turbines Hungry Beast klik hier

 

 

 

 

 

 

NEE!!! TEGEN ERNSTIGE

OVERLAST, AANTASTING

LANDSCHAP EN NATUUR

DOOR PLAATSING MEGAWINDMOLENS

LANGS DE N33 !